SAFE

Bądź bezpieczny

Polityka prywatności

I WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych

użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym

www.piwnicaswidnicka.pl zwanego dalej „Serwisem”.

 

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Freeride Sp.z o.o. 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19/1.2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467833, NIP 7393538667, REGON 8982204055, marketing@piwnicaswidnicka.pl (dalej: „Operator”).

 

 

4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez

Piwnica Świdnicka, można skontaktować się z Administratorem, wykorzystując

wykazane dane kontaktowe: marketing@piwnicaswidnicka.pl lub na adres

Freeride Sp.z o.o. 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19/1.2 .

5. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie

chroniona.

6. Użytkownik Serwisu musi być pełnoletni.

7. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub

urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie

stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może

odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

8. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa

osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści

zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub

bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawiera informacje promujące nielegalne

działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite,

zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn

etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom

przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w prawa własności intelektualnej

lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

II CEL ZBIERANIA DANYCH

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie

niezbędnym dla korzystania prze nich z Serwisu.

III PRAWO DOSTĘPU

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania

(w przypadku, gdy dane są niekompletne lub nieprawidłowe), ograniczenia lub

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownik ma

prawo w dowolnym momencie wycofać taką zgodę z tym zastrzeżeniem, że nie ma to

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody

przed jej wycofaniem.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych

użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli

wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

IV DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni

dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych

osobowych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały

udzielone stosowne pełnomocnictwa.

 

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do

ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności

właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3. Dane użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów z państw spoza

Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podmioty te przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za

spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji

Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy

dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności

ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework)

lub innych podmiotów, co do których odpowiedni poziom ochrony zapewniony jest

za pomocą prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub

podmiotami publicznymi; wiążących reguł korporacyjnych zgodnie z art. 47 RODO,

standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję; standardowych

klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych przez

Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą; zatwierdzonego kodeksu postępowania z

wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu

przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w

tym w odniesieniu do praw osób, których dane dotyczą; zatwierdzonego

mechanizmu certyfikacji wraz z wiążącymi i egzekwowalnymi zobowiązaniami

Administratora lub podmiotu przetwarzającego w państwie trzecim do stosowania

odpowiednich zabezpieczeń, w tym w odniesieniu do praw osób, których dane

dotyczą. W innych przypadkach nie przewiduje się przekazywania danych osobowych

poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje na temat Privacy Shield można znaleźć pod linkiem:

4. Administrator danych osobowych może wykorzystać powierzone dane w celach:

a. Świadczenia usług związanych ze stroną internetową oraz programem

lojalnościowym.

b. W celach marketingowych – przesyłania informacji handlowych dotyczących

produktów i usług Piwnica Świdnicka, a także podmiotów trzecich.

c. W celach statystycznych, a także w celach do przeprowadzania badań i ankiet.

d. W celach rozpatrywania reklamacji.

e. W celach udzielania odpowiedzi na pytania lub wnioski skierowane do

Administratora

5. Dane osobowe Użytkowników mogą podlegać profilowaniu prostemu na potrzeby

programu lojalnościowego.

V ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z

regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz, że stosuje środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych z odpowiednią

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane

osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy

uszkodzeniem.

VI OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy w zależności od

celu w zakresie którego są przetwarzane:

a. W razie zawarcia z Użytkownikiem umowy, dane będą przetwarzane przez Piwnica

Świdnicka co do zasady przez czas obowiązywania tej umowy, a po jej zakończeniu,

przez okres, w którym możliwe jest powstanie ewentualnych roszczeń związanych z

nią związanych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń związanych z działalnością

gospodarczą – 3 lata). W razie powstania roszczeń Pani/ Pana dane będą

przechowywane przez okres trwania postepowania sądowego uwzględniając okres

egzekucji wyroku.

b. Przedstawiania ofert prowadzenia działać marketingowych – dane będą

przechowywane przez okres trwania umowy; a po jej zakończeniu, nie dłużej niż

okres przedawnienia roszczeń;

c. Rozliczeń podatkowych i księgowych oraz wewnętrznej archiwizacji – dane będą

przechowywane przez okres 5 la po zakończeniu roku, w którym miało miejsce

zdarzenie finansowe do momentu przedawnienia się zobowiązań podatkowych;

d. Zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane

bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych

przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/ Pana sprzeciw

wobec przetwarzania.

VII MECHANIZM COOKIE

1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

Sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies Sesyjne są plikami

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do

czasu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików

cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy

czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

2. Cookies identyfikują dane urządzenia i przeglądarki używane do przeglądania stron

internetowych. Pozwalają np. dowiedzieć się czy dane urządzenia odwiedzały już

stronę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,

czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z

witryn za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, za

pomocą uzyskujesz dostęp do stron internetowych. Niektóre z tych danych, w

połączeniu z innymi danymi mogą stanowić dane osobowe.

4. W ramach Serwisu są stosowane następujące pliki cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do funkcjonowania strony internetowej,

umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.

uwierzytelniające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu; służące do

zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w

zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć

w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją

przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie

będą wtedy działać. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

b. „analityczne”/ „wydajnościowe” pliki cookies – umożliwiające zbieranie informacji o

sposobie korzystania ze stron internetowych, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki

sposób wykorzystywane są nasze witryny internetowe lub pomóc nam w

dostosowaniu naszych stron internetowych; te pliki cookie pozwalają nam na

zliczenie wizyt i źródeł ruchu w naszej witrynie, dzięki czemu możemy mierzyć i

usprawniać jej działanie. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, które strony są

najbardziej, a które najmniej popularne, a także zrozumieć, jak odwiedzający

poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane gromadzone przez te pliki cookie są

agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe. Jeśli użytkownik nie wyrazi

zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na stosowanie tych plików cookie, nie

będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą witrynę, ani nie będziemy w stanie

monitorować jej działania. Bez tych plików cookie niektóre funkcje mogą stać się

niedostępne.

c. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez

Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie

wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,

wyglądu strony internetowej itp. Zadaniem tych plików cookie jest umożliwienie

użytkownikowi korzystania z naszej witryny w sposób lepiej dostosowany do jego

osobistych preferencji w oparciu o jego wcześniejsze wizyty i wybrane ustawienia.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody (tj. zmieni domyślnie udzieloną zgodę) na używanie

tych plików cookie, niektóre funkcje strony mogą nie działać prawidłowo.

d. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikom treści

reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań odwiedzin

na stronach internetowych, także przez działania remarketingowe z użyciem (ang.)

third party cookies (ciasteczka stron trzecich) umieszczanych za pośrednictwem

naszej strony przez naszych dostawców reklamowych, Mogą być one wykorzystane

do tworzenia profili Użytkowników, prezentowania bardziej trafnych lub

odpowiadających profilowi reklam na innych stronach, zapobieganiu ponownemu

pojawianiu się tych samych reklam, a także mierzenia efektywności kampanii

reklamowych. Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna

internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego

rodzaju dane partnerom reklamowym. Nie wyrażenie zgody na te pliki cookies nie

umożliwia korzystania z serwisu. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych plików

cookies, może nadal otrzymywać reklamy, lecz mniej dostosowane do swoich

preferencji lub zainteresowań.

e. „społecznościowe” pliki cookies służą do udostępniania stron i treści naszych stron

internetowych, które są interesujące, za pośrednictwem zewnętrznych sieci

społecznościowych i innych witryn internetowych. Podczas dzielenia się informacjami

przy użyciu funkcji udostępniania w ramach sieci społecznościowych zbudowanych

wokół portali społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych lub

przycisku „lubię to”, a także po powiązaniu konta na portalu społecznościowym z

naszą stroną lub korzystania z treści zamieszczanych przez nas na stronach serwisów

społecznościowych. Sieć społeczeństwa rejestruje tego rodzaju działania

Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach

reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Nie wyrażenie

zgody na te pliki cookies nie uniemożliwia korzystania z serwisu.

VIII WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących

usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały

zamieszczone na Stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności

lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników,

skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobwe

w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wycofania lub

modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania

działalności przeniesienia praw do serwisu odraz dokonania wszelkich czynności

prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności

dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkowników.

IX KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres

administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres email

marketing@piwnicaswidnicka.pl

X SKARGI

1. W przypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych

należy przesłać mail wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na

adres marketing@piwnicaswidnicka.pl

2. Użytkownikom przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu

Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XI ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce

Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

15.04.2021r.