BEERWALL

Innowacyjny BeerWall

Regulamin aplikacji BeerWall

POSTANOWIENIA OGÓLNE / DEFINICJE

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej BeerWall – Browar Warmia, będącej oprogramowaniem działającym na urządzeniach mobilnych (np. telefonach komórkowych, smartfonach), posiadających dostęp do Internetu z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”).

Operatorem Aplikacji jest  Freeride Sp.z o.o. 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19/1.2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000467833, NIP 7393538667, REGON 8982204055, marketing@piwnicaswidnicka.pl (dalej: „Operator”).

Zasady korzystania z Aplikacji zostały opisane w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej www.piwnicaswidnicka.pl, w sklepach App Store i Google Play oraz bezpośrednio w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

1.4 Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które łącznie:

 

a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

b. są konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego

c. są pełnoletnie,

(zwane dalej: „Użytkownikami”).

 

Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:

a. App Store (dla systemu iOS),

b. Google Play (dla systemu Android).

Pobranie Aplikacji z w/w sklepów jest bezpłatne.

Płatności on-line: Operatorem płatności elektronicznych realizowanych poprzez Aplikację jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60- 166 Poznań, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000274399.

Usługa płatności on-line w Aplikacji dotyczy doładowania indywidualnego konta użytkownika (salda konta), co pozwala na dalsze wykorzystanie w.w. środków z doładowania do dokonywania zakupu asortymentu lokalu gastronomicznego Browar Piwnica Świdnicka oferowanego w ramach Beerwall.

Beerwall – specjalny, dedykowany system sprzedaży alkoholu do 18% zlokalizowany w lokalu gastronomicznym Browar Piwnica Świdnicka.

Lokal gastronomiczny Browar Piwnica Świdnicka – lokal gastronomiczny zlokalizowany we Wrocławiu, Rynek Ratusz 1A, którego właścicielem jest Operator Aplikacji.

Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze ilości przesyłanych danych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

 

Aplikacja działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off-line. Operator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off-line.

Aplikacja daje Użytkownikom możliwość:

a. sprawdzenia aktualnej oferty lokalu gastronomicznego w zakresie systemu Beerwall;

b. przeglądania aktualnych promocji i akcji specjalnych;

c. utworzenia indywidualnego konta Użytkownika powiązanego z kartą pre-paid indywidualną otrzymaną w lokalu gastronomicznym;

d. doładowania indywidualnego konta (jego salda) poprzez płatności on-line (płatności elektroniczne);

e. sprawdzania bieżącego salda konta oraz salda punktów lojalnościowych;

f. wymiany punktów lojalnościowych na doładowania konta (salda).

Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Zabrania się Użytkownikom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Zabrania się Użytkownikom przekazywania Aplikacji do użytku osobom trzecim, tj. osobom, które nie są właścicielami indywidualnych kart pre-paid, otrzymanych w lokalu gastronomicznym Browar Piwnica Świdnicka.

Zabrania się korzystania z Aplikacji osobom niepełnoletnim.

Konto, do którego przynależna jest aplikacja i karta przedpłacona pre-paid wydawane są wyłącznie osobom pełnoletnim, poprzez ich zakup w lokalu gastronomicznym Browar Piwnica Świdnicka, podczas którego dochodzi do weryfikacji wieku Klienta.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne

Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora a w szczególności ich dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.

Operator może w każdym czasie wycofać dostęp do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności z 14-dniowym powiadomieniem.

VI. UMOWA I PŁATNOŚCI

Umowa z Użytkownikiem zawierana jest w momencie ukończenia procesu doładowania konta poprzez Płatności on-line. Konsument otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy niezwłocznie.

Doładowanie konta poprzez Płatności on-line następuje niezwłocznie.

Użytkownik Aplikacji ma bieżący dostęp i wgląd do stanu swojego konta w Aplikacji (salda).

Saldo konta (stan konta) może być wykorzystane wyłącznie do realizacji zakupów poprzez system Beerwall w lokalu gastronomicznym Browar Piwnica Świdnicka.

Doładowanie konta zrealizowane przez Płatności on-line nie podlegają zwrotowi.

 

VII. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej marketing@piwnicaswidnicka.pl.

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.

W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie.

VIII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

8.1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.piwnicaswidnicka.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji oraz w sklepach App Store i Google Play.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2021r.